دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کد اختصاصی ISC برای همایش قرآن و روانشناسی
کد اختصاصی ISC برای همایش قرآن و روانشناسی

کد اختصاصی همایش قرآن و روانشناسی در سامانه همایش های معتبر علمی ISC 

۹۹۱۹۱-۱۹۲۶۷ 

می باشد.

https://conf.isc.gov.ir/fa/


1398/10/20 (1 سال قبل )