دکتر سیدمحمدرضا رضازاده

دکتر سیدمحمدرضا رضازاده

 

تحصیلات

 • کارشناسی, 1365, روانشناسی, تهران
 • کارشناسی ارشد, 1369, روانشناسی, تربیت مدرس
 • دکتری, 1380, روانشناسی, تربیت مدرس

 

فعالیت های اجرایی

 • مدیریت گروه روانشناسی، 1392/02/12، 1394/02/12، ایران، تهران
 • سرپرست امور دانشجوئی، 1371/01/01، 1376/01/01، ایران، تهران
 • مدیریت گروه روانشناسی، 1390/02/12، 1392/02/12، ایران، تهران

 

 

کتب ترجمه

 • رضازاده ، سیدمحمدرضا و سیدسعید پورنقاش تهرانی. "بهبود بخشی صمیمیت در ازدواج." تهران: دانشگاه الزهرا، 1386.

 

مقالات ملی

 • رضازاده ، سیدمحمدرضا و هادی بهرامی احسان . "بررسی مقایسه ای علل ناسازگاری های زناشویی از نظر متقاضیان طلاق." فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی سال دوم، 4 (1390): 111-125.
 • بهرامی احسان ، هادی ، سیدمحمدرضا رضازاده ، مریم اسداله تویسرکانی و شقایق زهرایی. "تاثیر سبک های والدگری ادراک شده و رضایتمدی زناشویی در تبیین رواندرستی فاعلی فرزندان." مجله علوم روانشناختی 12، 45 (1392): 50-62.
 • فردوسی ، طیبه ، یوسف زینی وند، عبدالحسین کلانتری و سیدمحمدرضا رضازاده . "مقایسه سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان." دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده 4، 16 (1391): 127.
 • رضازاده ، سیدمحمدرضا. "تفاوتهای روان شناختی و رفتاری زنان و مردان: ارزیابی و نقد نظریه ها." رویش روانشناسی 3، 6 (1393): 3-20.
 • تبیک، محمد تقی، نیما قربانی و سیدمحمدرضا رضازاده . "نقش فرایند های خود شناسی و عوامل بزرگ شخصیت در فضایل اخلاقی." فصلنامه روان شناسی و دین سال 6، شماره 3 (1392): 71.
 • ، سیده فاطمه موسوی و سیدمحمدرضا رضازاده . "بررسی نقش نگرش به عشق در پیش بینی طلاق عاطی زنان و مردان متاهل شهر قزوین." مطالعات زنان 12، 3 (1393): 169-187.
 • تبیک، محمد تقی، نیما قربانی و سیدمحمدرضا رضازاده . "نقش فرایندهای خودشناختی و عوامل بزرگ شخصیت در فضایل اخلاقی." روانشناسی و دین 6/3، 23 (1392): 71-80.
 • بشارت ، محمدعلی ، آفریده تیکداری، هادی بهرامی احسان و سیدمحمدرضا رضازاده . "نقش تعدیل کننده سبکهای دلبستگی در رابطه بین باورهای غیر منطقی و مشکلات زناشویی." مشاوره کاربردی 2، 2 (1391): 29-44.
 • بشارت ، محمدعلی ، آناهیتا تاشک و سیدمحمدرضا رضازاده . "تبیین رضایت زناشویی و سلامت روانی بر حسب سبک های مقابله." روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران 1، 1 (1385): 56-48.
 • رضازاده ، سیدمحمدرضا، پریرخ دادستان ، جواد اژه ای و علیرضا کیامنش . "رابطه سبکهای دلبستگی و همسازی زناشویی در دانشجویان." مجله روانشناسی 10، 4 (1385): 458-469.
 • پورنقاش تهرانی، سیدسعید، زهره تیموری و سیدمحمدرضا رضازاده . "بررسی مقایسهای تعیین میزان سازگاری زناشویی در معتادان تحت درمان با متادون و افراد غیر معتاد." مجله علوم روانشناختی 11، 42 (1391): -.
 • رضازاده ، سیدمحمدرضا. "رابطه مهارتهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در دانشجویان." روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران 3، 1 (1387): 43-50.
 • ، حجت الله فراهانی ، سیدمحمدرضا رضازاده ، محمدرضا خدابخش و محمدعلی بشارت . "نقش واسطه ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی." فصلنامه روان شناسی کاربردی 5، 1 (1390): 7-23.
 • ایزدی، مهدی، سید سجاد طباطبایی نژاد و سیدمحمدرضا رضازاده . "عوامل موثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روانشناسی اجتماعی." پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن 4، 1 (1394): 24-7.
 • کاشانکی، حامد و سیدمحمدرضا رضازاده . "خانواده درمانی تجربه ای:مطالعه مروری." رویش روانشناسی 7، 23 (1397): 1-16.
 • رضازاده ، سیدمحمدرضا. "آموزش مهارتهای ارتباطی را جدی بگیریم." رویش روانشناسی 7، 23 (1397): 1-16.

 

مقالات بین المللی

 • Reza zadeh, Seyed mohammad reza, Reza Pour Hosain, and Amir Askari. "Written emoional experssion on anxiety and fear of death among asolescent survivors of earthquake in eastern azerbaijan, IRAN." International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences 3, no. 3 (2014): 2277-7547.

 

همایش های بین المللی

 • بشارت ، محمدعلی ، الهه کریمی و سیدمحمدرضا رضازاده . "نقش تعدیل کننده مکانیسم¬های دفاعی در رابطه بین سبک¬های دلبستگی و سازگاری با ناباروری در زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان در سال 1395." کنگره بین المللی روانشناسی خانواده، اهواز، دی 8-9، 1395.
 • بشارت ، محمدعلی ، هانیه شهرابی فراهانی و سیدمحمدرضا رضازاده . "رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری با ناباروری." کنگره بین المللی روانشناسی خانواده، اهواز، دی 8-9، 1395.

 

پایان نامه ها و رساله ها

1.        

ساجده تابش

طراحی نیمرخ پیش¬بینی¬کننده رضایت زناشویی زوجین

کارشناسی ارشد

1397/11/15

2.        

سمیه قاسمی مورودی

Emotional Charactristics Of Personality, Cognitive Problems, Emotional Regulation Strategies and Marital Adjustment: A Comparative Study in Women With High and Low Fear of Infidility

کارشناسی ارشد

1397/06/26

3.        

علی عبدالامیر

نقش دینداری و تمایل به فرزندآوری در رضایت زناشویی در زوجین ایرانی و عراقی

کارشناسی ارشد

1396/11/29

4.        

فاطمه بابانوری

Symptoms of Women’s Fear from Marital Infidelity; A Qualitative Study

کارشناسی ارشد

1396/11/28

5.        

فاطمه غفاری

« نقش تعدیل کننده خودنظم بخشی انسجامی (خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، خودمهارگری) در ارتباط میان تجارب آسیب‌ زای دوران کودکی و سلامت روان»

کارشناسی ارشد

1396/06/15

6.        

سمیه صلحی

بررسی تحولی ابعاد هویت و معنای زندگی در دانشجویان

کارشناسی ارشد

1395/08/01

7.        

نعیمه علی‌نژاد

بررسی میزان همگرایی و واگرایی پرسشنامه تشخیصی افسردگی از منظر قرآن‌کریم با پرسشنامه MMPI

کارشناسی ارشد

1395/06/29

8.        

مهدیه خلیلی خضرآبادی

The mediating role of difficulty emotion regulation on the relationship between early maladaptive schemas with alexithymia and Marital problems

کارشناسی ارشد

1395/05/14

9.        

کوروش عزیزی

طراحی و آزمون مدل سه وجهی خود- خانواده- همسالان: نقش حفاظتی خود تاب‌آوری، خودمهارگری و خودپیروی در برابر عوامل خطرساز خانواده و همسالان بر رفتارهای تهدید کننده سلامت

دکتری

1395/04/01

10.    

مونا قاضیان

The moderating role of Affective Temperament on the relationship between Attachment Styles and Dyadic Adjustment states

کارشناسی ارشد

1394/11/26

11.    

سمیه رامش

نقش تعدیل کننده پیوندهای والدینی در رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و سطوح سازگاری زوجین

کارشناسی ارشد

1394/07/13

12.    

سپیده امامی

رابطه ی بین ابعادپیش بینی کننده ی افسردگی از منظرقران با انواع ریخت های شخصیت از دیدگاه کتل

کارشناسی ارشد

1394/06/31

13.    

حمییرضا غریبی

نقش واسطه‌ای فرایندهای خودشناسی در رابطه بین انگیزش درونی و سلامت روان

کارشناسی ارشد

1394/06/29

14.    

شرمین سلامی

The Relationship between the Quality of Life with Stress and Job Burnout of Cultural Women in Khoy City

کارشناسی ارشد

1394/06/26

15.    

نادیه چراغی

نقش شیوه تعامل در خانواده اصلی و حل مسأله در رضایت زناشویی

کارشناسی ارشد

1394/04/15

16.    

سعیده لرستانی

بررسی رابطه هویت بین فردی و عقیدتی با بهزیستی هیجانی روانی و اجتماعی دانشجویان

کارشناسی ارشد

1394/03/12

17.    

احمد علی قنبرزاده سماکوش

بررسی رابطه میزان پیوند با انجمن، دینداری و معنای زندگی با کیفیت زندگی و نگرش نسبت به مواد مخدراعضای انجمن معتادان گمنام

کارشناسی ارشد

1393/06/30

18.    

نعیمه هوشمند

نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان

کارشناسی ارشد

1393/02/27

19.    

اعظم سعیدیان

نقش واسطه ای منزلت های هویت بین شخصی در رابطه با ترس از صمیمیت و مشکلات زناشویی

کارشناسی ارشد

1393

20.    

مهدیه لشکری

تبیین شاخص‎های سازگاری با ناباروری بر حسب کیفیت رابطه،باورهای زوجین و حمایت اجتماعی

کارشناسی ارشد

1391/11/25

21.    

مریم اسداله تویسرکانی

بررسی نقش مؤلفه های رضایت زناشویی والدین و سبک های فرزند پروری ادراک شده در پیش بینی ابعاد بهزیستی درونی دانشجویان

کارشناسی ارشد

1391/07/18

22.    

آفریده تیکدری نژاد

برسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین باورهای غیر منطقی و مشکلات زناشویی

کارشناسی ارشد

1390/10/26

23.    

جعفر حسینی

بررسی اثر مهاجرت بر سلامت روانی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان افغانستانی مقیم ایران

کارشناسی ارشد

1390/08/02

24.    

جعفر حسینی

بررسی مهاجرت بر سلامت روانی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان افغانستان مقیم ایران

کارشناسی ارشد

1390/07/03

25.    

ناهید سادات

برسی اکتشافی خوشه های هویت من و رابطه آن با کارکرد مثبت و منفی روانشناختی

کارشناسی ارشد

1390/06/22

26.    

علیرضا عارفی فرد

رابطه سازگاری تحصیلی و سبکهای هویت با سلامت روان در دانشجویان

کارشناسی ارشد

1389/11/30

27.    

عزیزا... محمدیان

نقش جهت گیری مذهبی در تداوم رضایتمندی زناشویی

کارشناسی ارشد

1389/11/30

28.    

افشین صابری

بررسی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی کوتاه مدت بر کاهش تعارض زناشویی و افزایش رضایت زناشویی

کارشناسی ارشد

1389/04/01

29.    

محمد تقی تبیک

ارتباط پنج عامل بزرگ شخصیت و فرایندهای خودشناختی با طبقه بندی توانمندی های خوی در روان شناسی مثبت

کارشناسی ارشد

1389/03/12

30.    

اسماعیل یزدانی

رابطه بین بهزیستی روانشناختی و مولفه های هویت ملی با نگرش به مهاجرت در دانشجویان

کارشناسی ارشد

1388/12/04

31.    

کبری ایمان نژاد

بررسی رابطه الگوهای ارتباطی با سلامت روانی و رضایت زناشویی زوجین

کارشناسی ارشد

1388/11/18

32.    

نوشین پیشوا

رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی

کارشناسی ارشد

1388/04/16

33.    

نوشین پییشوا

رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد کمال گرایی مثبت ومنفی

کارشناسی ارشد

1388/04/10

34.    

معصومه ماوردی جاغرق

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر رضایتمندی زناشویی، مهارت ها و باورهای ارتباطی مردان نابینا و همسران بینایشان

کارشناسی ارشد

1388/04/03

35.    

عبدالحمید اکبرنیا

بررسی رابطه بین عزت¬نفس و اعتقادات دینی با سازگاری دانش¬آموزان ¬مقطع متوسطه شهر تهران

کارشناسی ارشد

1387/6/23

36.    

بهاره بابایی

رابطه ویژگی های شخصیتی فرد وبرآورد وی از ویژگی های دیگران بر حسب تحریف واقعیت

کارشناسی ارشد

1387/11/08

37.    

محمد صدیق فتحی پور

مقایسه ی نگرش به انحرافات اجتماعی نوجوانان پسر ورزشکار و غیرورزشکار ( مطالعه ی موردی شهر کرمانشاه)

کارشناسی ارشد

1387/10/15

38.    

حسن موسوی

نقش جهت گیری دینی در استرس شغلی, رضامندی خانوادگی معلمان مدارس عادی, استثنایی و بزرگسالان

کارشناسی ارشد

1385

39.    

آناهیتا تاشک

بررسی رابطه سبک های مقابله با رضایت زناشویی و سلامت روانی دانشجویان متاهل

کارشناسی ارشد

1384

40.    

بهمن کردتمینی

نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسـران و فرزنـدان شاهـد استان سیستـان و بلوچستـان

کارشناسی ارشد

1384

41.    

شرمین سلامی

The Relationship between the Quality of Life with Stress and Job Burnout of Cultural Women in Khoy City

کارشناسی ارشد

1394/06/26